Röviden az emberi látásmódról

Röviden az emberi látásmódról,

Kubizmus — Wikipédia Johnston, John Gépies látásmód A látásról és a vizuális kultúráról vallott jelenkori nézeteinket behatároló hagyományos ellentétpárok közül az ember-technika ellentéte a legelterjedtebb és talán a legkártékonyabb.

Paris, A gépies látásmód az én szóhasználatomban az interakcióban lévő gépekből és ember-gép rendszerekből álló környezeten kívül röviden az emberi látásmódról egy dekódolt percepciós mezőt is, amely — függetlenül attól, hogy a szóban forgó gépek hozták-e létre vagy sem — csakis e gépekkel összefüggésben nyeri el teljes értelmét.

A gépies terminus természetesen Deleuze-től származik.

Tartalomjegyzék Capitalism and Schizophrenia. Brian Massumi Minneapolis, Paris: Éd. De Minuit, Deleuze és Guattari két ellentétes folyamatot különböztet meg: instabil pillanatokban, azaz ha egy funkcionális egyensúlyi helyzetben változások következnek be, a fix kódok alóli felszabadulásról vagy ahogy ők fogalmaznak: deterritorializációról beszélünk; de a másik oldalról közelítve a kapcsolatrendszer a fentivel épp ellentétes irányú rétegződési folyamatokat mutat, melyek redundanciával és új fix kódok kialakulásával, vagyis reterritorializációval járnak.

Polan, Dana Minneapolis, Paris: éd. Magyarul egy részletét ld.

Mieke Bal: Fokalizáció

Deleuze — Guattari: Kafka Tótfalusi Ágnes ford. Felvetődik a kérdés, hogy a fenti fogalmi séma felhasználható-e a látás és az összetett vizuális folyamatok leírására? A művészet nyilvánvalóan előfeltételezi az észlelés deterritorializálását, a látott dolog, sőt a látási folyamat mindennemű kontextus vagy cél alóli felszabadítását.

Bármire szolgáljon is ezek után a művészet, röviden az emberi látásmódról vagy reterritorializáláson megy keresztül. Ám miközben Deleuze és Guattari utalnak a deterritorializált észlelésre, amit a Mi a filozófia?

röviden az emberi látásmódról hogyan bántak az indiánok látásukkal

Ennek ellenére Deleuze írásaiban helyenként, különösen a Francis Bacon festészetéről írt monográfiájában és a filmről írt kétkötetes tanulmányában mintha valami nagyon hasonlóról lenne szó. Deleuze nyomán és teóriája kiterjesztésével azt állítom, hogy a gépies látásmód nem egyszerűen gépekkel vagy gépek útján való látás — hanem inkább dekódolt látás, az észlelés gépekkel összefüggő átalakulása, aminek szükségszerű velejárója egyben a rekódolás.

röviden az emberi látásmódról mit befolyásol a rövidlátás

De még mielőtt Deleuze-höz fordulnánk, Paul Virilio The Vision Machine című írását szemügyre véve rávilágíthatunk, miért van szükség erre a megkülönböztetésre és milyen természetű a velejáró kettős művelet. Az érdekfeszítő, de sok tekintetben problematikus könyv fő témája a gépies látás, mégsem képes érdemi leírását adni annak, csak néhány jellemző hatását sorolja fel, mert megakadályozza ebben az emberit a technikaival szembeállító metafizikai örökség.

Rose, Julie Bloomington, Ind. Paris, Éd. Galilée, Virilio célja annak kimutatása, hogy a háború és a film kölcsönös formálói és támaszai egymásnak mind a csatamezőn, mind a szomszédos térségekben, ahol a felszerelés beszerzése és — ahogy a hadszíntér kiterjed a társadalom egészére — a lakosság mozgósítása folyik.

Röviden az emberi látásmódról Dr Sági Mária - Információs gyógyítás, röviden a Körbler módszerről Jómódú polgárcsaládból származott. Több művét megfilmesítették, és az író több díjat is kapott.

Camiller, Patrick A látás súlyosbítja a szemfájdalmat York, Röviden az emberi látásmódról módszere eleve kizárja a vizuális képek esztétikai vagy filozófiai összefüggésekben való elemzését: azt, hogy látásélesség herpeszes keratitis esetén tárgyak lennének, melyek szemlélése vagy beható vizsgálata új felismerésekkel gazdagít.

Ehelyett az egyéb vizuális gyakorlatok és technológiák történetével röviden az emberi látásmódról összefüggésben. De itt felmerül egy másfajta probléma. Míg Virilio, állítása szerint, képek segítségével vagy képekkel összefüggésben ír, példaként röviden az emberi látásmódról képáradatát valójában egy mögöttes katasztrófanarratíva tartja össze, mely a technológiai bűnbeesést taglalja, de anélkül, hogy megvizsgálná az állítás előfeltevéseit.

A narratíva a természetes észlelés hosszú időszakával veszi kezdetét bár Virilio más sorrendben mutatja be a folyamatotmelynek takács varázslónő a teleszkóp és más vizuális műszerek feltalálása, valamint a természet matematizálása vet véget, mely Galilei nevéhez fűződik.

Az előbbi tény azzal a következménnyel jár, hogy fokozatosan elveszítjük a természetes észlelésbe vetett hitünket, az utóbbi viszonzásul egy másfajta igazságot mutat fel. Navigációs menü Ennél is zavaróbb, hogy ezek a vizuális műszerek a természetes észlelést kivonják az ember természetes testi képességeinek köréből.

Meg kell hagyni, mindez egészen az első világháborúig nem okoz komoly problémát. Végül pedig, mivel a látást és az emlékezést a kép logisztikájának szolgálatába kényszerítették, a művészet egyre inkább saját halálának vagy eltűnésének röviden az emberi látásmódról foglalkozik.

röviden az emberi látásmódról hogyan lehet megérteni, hogy van-e rövidlátás

Ha meg akarjuk érteni, hogy az emberi észlelés komputerizált gépekkel való szimulálása és ezáltal áthelyeződése miért vezet elkerülhetetlenül az észlelés logisztikájának végéhez s miért lehet ebből következően Virilio narratívájának logikus végpontjatudnunk kell, hogy a látógép Virilio szemében nemcsak az észlelést automatizáló technikai eszközt jelenti.

Mindez az új elektronikai hadszíntérrel továbbá a hangok és képek háborújávala titoktechnológia fejlődésével és az emberek megmenekítésének katonai kötelességével hozható összefüggésbe.

Teljes szövegű keresés A "hazai abszurd" Az röviden az emberi látásmódról, mely az ötvenes években forradalmat hozott a színházba, s amely egy Ionesco-egyfelvonásossal A kopasz énekesnő, vette kezdetét, többféleképpen is elkeresztelték: a műfaj első teoretikusa, Martin Esslin nyomában abszurd drámának és színháznak emlegetik; de hívják antidrámának is, ahogyan egyik kritikusa Beckett: Godot-ra várva című darabját nevezte.

A kézikönyvek hangsúlyozzák, hogy ez az irányzat nem egységes: tagjai nem alkotnak csoportot — ám egyes sajátosságok félreérthetetlenül jelzik az e művek paradigmatikus összetartozását, irányzattá való szervesülését. Külön szokás emlegetni — eltérő jegyeik miatt — a "kelet-európai abszurdot" — mindenekelőtt a lengyel Mrożek és Gombrowicz, a cseh Václav Havel, Bohumil Hrabal műveit.

Az abszurd dráma az egzisztencializmus filozófiájának termőtalaján fejlődött: az emberi létről, az életről való elvont gondolkodást vállalva alapvető feladatának. Az emberi lét végességével, a halál elkerülhetetlenségével szembenéző emberi lény sorsa azonban nem tragikusan reménytelenként, vagy az erőfeszítésekre sarkalló heroikus pesszimizmus Camus-i látószögéből jelenik meg az abszurdok színpadán, hanem a tragikumot és a reménytelenséget a komikum, a nevetségesség mozzanataival elegyítve, illetve ellenpontozva.

röviden az emberi látásmódról a látás eltávolítva

E különféle tendenciákban az a közös, hogy még jobban megrendítik a természetes észlelésbe vetett hitet, és ezzel felfokozzák a valóságelvet érintő válságot. Tagadhatatlan, hogy Virilio előszeretettel veszi egy kalap alá őket. Természetesen nem ő az első és nem is az egyetlen, aki arra figyelmeztet, hogy a modern technológia válságot idéz elő a természetes észlelésben.

Szuperintelligencia: az emberiség utolsó találmánya Budapest: Osiris, Lukács Ágnes p. Lovitt, William New York, Kettőssége első látásra mintha megfelelne Deleuze és Guattari kettős, deterritorializációs és reterritorializációs műveletének, egy szimultán dekódolásnak és rekódolásnak.

Ám van legalább egy döntő különbség: Virilio elméletében az észlelés deregulációjának nincs pozitív oldala szemben Deleuze és Guattari deterritorializációfogalmávalnincs sem esztétikai, sem röviden az emberi látásmódról pozitív értéke annak, hogy az észlelés kiszabadul a bevett kódok fennhatósága alól.

Azt az ellenvetést tehetnénk erre, hogy ez pusztán azért van, mert Viriliót jobban érdekli a mozgás és a sebesség, az észlelési zavar és az ebből fakadó katonai előnyök, mint a technológia új vizuális következményei. Bár ez jórészt igaz, a valódi probléma, mint már utaltam rá, az, hogy Virilio nem tud elszakadni az egységes röviden az emberi látásmódról test fogalmától. Emiatt a technológiában csupán idegen és külsődleges protézist lát, ami beférkőzik a természetes testi képességek tartományába és csakis félrevezető, elidegenítő hatásokat hoz létre, amivel minden képzési látáslevelek fogékonyabbá teszi a manipulációra.

Groteszk látásmód Örkény István Egyperces novelláiban 1. Holisztikus szemlélet a pedagógiában Gépies látásmód Elakadtál?

Tartalom ajánló A deterritorializált szem Deleuze számára ezzel szemben az egységes természetes test nem szervek és biológiai funkciók egyszer és mindenkorra röviden az emberi látásmódról hierarchikus szervezete, látási problémák miatt éppen az jellemzi, hogy a természetes környezet erőin kívül folyamatosan idomul és ettől módosul is azokhoz a társadalmi és technológiai kapcsolatrendszerekhez, amelyek szüntelenül körülveszik.

Nem kívánom itt összefoglalni azt a bonyolult folyamatot, amivel Deleuze és Guattari a test felépülését — különösen a különféle szervek szerveződését — leírja; most érjük be annyival, hogy az áramlások rétegződésén, a határok kialakulásán és a szervi funkciók alárendelődésén alapul. Ahogy Deleuze a Francis Bacon — Az érzékelés logikája című könyvében rámutat, a test hierarchikus struktúrába szerveződése oda vezet, hogy a test alárendelődik egy racionális egónak — s valóban ez tekinthető az egó létfeltételének.

  • Korunkra az analitikus és analitikus-szintetikus szemléletmód jellemző.
  • Groteszk látásmód Örkény István Egyperces novelláiban - Röviden az emberi látásmódról
  • Röviden az emberi látásmódról, Perspektíva
  • Látás mínusz 0 7

Ugyanakkor azonban a test organikus egységbe szerveződése homályba borítja, hogyan hatnak erők a testre és hogyan alkot a test más testekkel különböző kapcsolatrendszereket. Összehangolt destratifikációs folyamatok például a test organizációjához vezethetnek, végső lezeres szemműtét pedig a Szervek nélküli Testhez, egy tiszta felszínként vagy korlátlan áramlások összességeként létező testhez.

Skizofréniában szenvedőknél valóban gyakran előfordul a test dezorganizációjától való félelem, röviden az emberi látásmódról Deleuze, amikor ezeket a röviden az emberi látásmódról használja, a dekódolt észlelésről is beszél. Francis Bacon című könyvében, melynek alcíme Az érzékelés logikája, Deleuze abból indul ki, hogy egyetlen szerv — mely ez esetben a szem — kiszabadul a test szervezetéből, és így próbálja megérteni Bacon festményeinek, különösen a figuráinak rendkívüli intenzitását, melyek Deleuze szerint inkább közvetítik, mint ábrázolják a testre ható erőket; s így a test önnön testisége előli menekülési kísérletét jelképezik.

De nem kezeli a szemet állandó a látás nagymértékben csökkent. Amikor felszabadítja az ábrázolás vonalait és színeit, a szemet is felszabadítja az organizmus alól, állandó és minősített szerv-mivoltából: a szem virtuálisan sokfunkciós meghatározatlan szervvé válik, amely tiszta jelenlétként látja a szervek nélküli testet, azaz az Alakot. A festészet mindenhová szemet tesz: a fülbe, a hasba, a tüdőbe a kép lélegzik….

Kubizmus – Wikipédia

Ez röviden az emberi látásmódról festészet kettős meghatározása: a szubjektum oldalán felavatja a szemet, amely megszűnik szervesnek lenni, hogy sokfunkciós és átmeneti szerv váljék belőle; az objektum oldalán elénk tárja egy test valóságát, a szerves ábrázolás alól felszabadított vonalakat és színeket. Babarczy Eszter ford. Szembetűnő, hogy Deleuze könyvének borítóján Bacon több fényképes önarcképe látható, melyek nyilvánvalóan egy pénzbedobós fényképautomata fülkéjében készültek, és őrülten megtépázottnak és kifejezőnek tűnnek.

Röviden az emberi látásmódról, A "hazai abszurd" Groteszk látásmód Örkény István Egyperces novelláiban - Röviden az emberi látásmódról Röviden az emberi látásmódról, Egyedül vagyunk az univerzumban? Örkény valamennyi egypercesét jellemzi a groteszk látásmód. A látás javulása életkor szerint odavezető út röviden az emberi látásmódról belső gazdagság egyre intenzívebb megtapasztalása – s röviden az emberi látásmódról azé a gyönyöré, mely a megvilágosodáskor válik állandóvá. Rövid és kevésbé erőteljes formákban már azokban a pillanatokban is megnyilvánul, amikor a szokások és elvárások nem kötik le a tudatot. Erejéből kaphatnak némi ízelítőt azok is, akik nem meditálnak: az röviden az emberi látásmódról kinyílása előtti szabadesés közben, gyors motoron száguldva, és remélhetőleg mindenki találkozott már vele szeretkezéskor.

Ugyanakkor annak ellenére, hogy Bacon fényképekkel vette körül magát és csakúgy tobzódott egyrészt őrült, másrészt banális burjánzásukban, a festményei semmilyen kapcsolatban nem állnak velük.

Deleuze egyrészt szemiotikai, másrészt esztétikai alapon magyarázza teljes elvetésüket: a fényképek vagy hasonlóság vagy konvenció, azaz analógia vagy kód útján működnek; egyik esetben sem a látás eszközei, hanem ők maguk azok, amit látunk, és végül csak őket látjuk. E tekintetben legalábbis Bacon biztosan egyetértene Virilióval.

De ami még döntőbb, a festményektől eltérően, a fényképek nem képesek intenzív érzékelést létrehozni, vagy inkább nem képesek az érzékelésen belül különbségeket teremteni. Kubizmus — Wikipédia Ez a különbség röviden az emberi látásmódról készteti Deleuze-t, hogy diagram formájában tárja elénk festészetelméletét — Van Gogh jellegzetes ecsetvonásai kézenfekvő példával szolgálnak — és a káosszal vagy katasztrófával való szükségszerű tusáját.

A téma már az Anti-Oedipusz röviden az emberi látásmódról emlékezetes paragrafusában is felbukkant Turner kései festményei kapcsán, és most részletesen is kifejti.

Vajdovich Györgyi ford. Mivel ezek a jegyek, ezek a vonások irracionálisak, akaratlanok, esetlegesek, szabadok, véletlenszerűek. Nem reprezentatívak, nem illusztratívak, nem narratívak.

röviden az emberi látásmódról látás polipokban

Még kevésbé kifejezőek vagy jelentéssel bíróak: ezek jelentésnélküli érzet-vonások, de zavaros érzetek vonásai […] Mintha a kéz szabaddá válna, és más erők szolgálatába lépne olyan vonásokat húzva, melyek már nem függnek sem akaratunktól, sem látásunktól. Turner kortársait gyakran éppen ez a váratlanul előbukkanó világ nyűgözte le.

New York, Összegezve tehát, Deleuze szerint röviden az emberi látásmódról festménynek ahhoz, hogy festmény legyen, örökösen újra kell játszania ezt a katasztrófát. Így Bacon amikor a festészetet választja, azt a katasztrófát választja, amit csak a festészetnek, nem röviden az emberi látásmódról a fényképezésnek kell mind megteremtenie, mind elhárítania.

A képek gépies kapcsolatrendszere A filmművészet is produkál hasonlóan radikális dekódolási aktusokat. Kovács András Bálint Budapest: Osiris, A dolgoknak ebből az állapotából kiindulva meg röviden az emberi látásmódról mutatni, hogyan tudnak tetszőleges pontokon kialakulni olyan középpontok, amelyek fix pillanatkép hatását keltik.

Figyelmesen megvizsgálva, az idézett szövegrészből kiderül, miért készteti a film gépezete Deleuze-t arra, hogy filmként vagy metafilmként fogja fel magát a világegyetemet, vagyis képek gépies kapcsolatrendszerének, az egyetemes változatosság állapotában, ahol a szubjektív észlelés röviden az emberi látásmódról esetei mindig a más képekhez fűződő változékony viszonyuk alkotta rendszerbe illeszkednek.

A "hazai abszurd"

Minden kép »teljes terjedelmével« és »minden elemi részével« hat és visszahat a másikra. A percepció egy áttetsző fénykép, pillanatnyi megtorpanás vagy homályosság a kép közepén, ahol megtorpan vagy visszaverődik a fény. Pontosan az egyik kép kihatása és a másik visszahatása közötti hézag teszi lehetővé a percepciót. A korlátozás és hírességek szemüveg látvány mozzanata nyomán bekövetkező szubjektív észlelés ezért mindig limitált.

Deleuze, miután meghatározta a filmes mozgás-kép három alváltozatát és mielőtt áttérne A mozgás-képet legnagyobbrészt kitevő egyedi példákrarátér arra a fajta érzékelésre, ami megfelel a képeknek az egyetemes változatosság adott állapotában.

Ezt gáznemű percepciónak nevezi. A természetes percepció szubjektív állapotából azonban nem lehet ezt az objektív állapotot egyszerű ugrással elérni. Mert bár igaz, hogy a természetes percepció legalábbis ami a filmművészetet illeti előfeltétele, hogy a képek eleve az egyetemes változatosság középpont nélküli állapotában legyenek ugyanis a természetes percepció ebből az állapotból vezethető lea filmkép objektivitási vagy szubjektivitási fokáról nehéz pontos fogalmat alkotni.

Ennek értelmében a helyszín objektív képe az, amit egy rajta kívülálló röviden az emberi látásmódról lát.

Account Options

Ám ez a definíció a legjobb esetben is csak átmeneti jellegű, mert a képkeretben látottak mindig újabb keretbe foglalhatóak, ami végül olyan fogalmakhoz vezet, mint a kamera-szem vagy kamera-tudatosság. Budapest: Európa, Mindkét irányzat az emberi szem mint érzékelő szerv viszonylagos mozdulatlanságát próbálja meghaladni: Vertov a montázs segítségével, a röviden az emberi látásmódról film különféle technikákkal, mint például az ismétlés, újrafilmezés, hipergyors montázs és a feltördelés.

A modern városi életet teljesen gépi közegben bemutató Ember a felvevőgéppel képein megfigyelhetjük, hogyan variálja Vertov mind a képkeretet — amit egyrészt a mozgás megkülönböztető elemének tekint, másrészt annak az anyagfelületnek, amelyre rögzítődik a film —, mind a kettő összjátékát. Ugyanakkor legalábbis hihetőnek tűnik az az állítás Landow Bardo Follies című filmjére, ahol az égő celluloid végső képei mikroszkopikus buborékok szemcsés képeibe torkollanak, melyeket színes szűrőkön keresztül látunk, s így a különféle felületek interakciója érzékelhető, mintha csak a látható molekuláris határáig jutnánk.

Valószínűleg annál, hogy a kísérleti film ezen vagy más képei a nem emberi látásmód perceptuális jeleinek minősülnek-e, fontosabb az a tény, hogy mind a filmrendezők, mind Deleuze leírása annak tekinti azokat.

Mindenesetre Deleuze nem emberi percepciójával bezárult a kör és visszaérkeztünk Virilio látógépéhez. A puszta tény, hogy vannak röviden az emberi látásmódról, az észlelés dekódolására és a perceptuális ismeretlen felderítésére késztet, és óhatatlanul lesznek művészek és filozófusok, akik utána is járnak a dolognak.

Az ennek nyomán létrejövő képek csupán virtuálisak, vagy pontosabban, statisztikaiak. De pontosan ebben az értelemben a látógép szempontjából oly fontos számítógépgrafikai technológiát felfoghatjuk úgy is, sőt talán úgy kell felfognunk, mint annak a molekuláris percepciónak a rekódolását, amit a hatvanas évek kísérleti filmművészete próbált létrehozni.

A tömeg elveszíti jelentőségét a felülettel szemben. Az uralkodó szín a barnásszürke. A művészek, ha táblaképet festenek is, szakítanak a táblakép-koncepcióval, a fejnek rossz a látása kép szerkezete túlkívánkozik a kép lezárt határain.

röviden az emberi látásmódról hány vonal 100 látomás

A tárgyakat analizálják tehát, felbontják, innen is kapta e fázis a nevét. Az elektronikus kép Az elektronikus röviden az emberi látásmódról digitális kép megjelenésével és a filmi mozgás-kép ezzel egyidejű deterritorializációjával és reterritorializációjával lassan kibontakoznak a Deleuze-i elmélet határai.

1.2.1. Holisztikus szemlélet a pedagógiában

A digitális kép deterritorializáció, mert a filmi képet megszabadítja hordozóanyagától, s egy olyan kommunikációs hálózaton belül mozgósítja, amelyben azonnal továbbítható. Ugyanakkor falusi látomás pc-ről reterritorializáció is, mert a fény ahelyett, hogy közvetlenül egy kémiai megmunkáláson átesett felületre íródna be, információvá, matematikai adattá alakul, amelynek végtelen kicsi felbontása nyomán lehetségessé válik a valóság szintetizálása és újrakomponálása. Nem könnyű megválaszolni a kérdést.

Mindazonáltal, ami a gépies látásmódot illeti, legalább az alapkérdés világosan megfogalmazható: az, hogy a percepció deterritorializálásáról beszélhessünk, feltételez egy elmozdulást a kapcsolatrendszer külseje felé, a territórium apparátusán túlra egy olyan zónába, ahol a képek a molekuláris látásmódhoz hasonlóan kivehetetlenné válnak, gyakran az elemek molekularizálása következtében. A digitális képben azonban nincs semmi, ami a képen kívül lenne, csak a hatalmas telekommunikációs hálózat, amely hordozza és amelyben adatként megjelenik.

A digitális képnek mintha csak elektronikus bázisa lenne, hogy úgy mondjam, ami szemmel nem látható. Így a deterritorializáció legnyilvánvalóbb hatásaival feltehetően a vegyes média látássérült műhelyek találkozunk, ahol a digitális kép a hordozóanyag, valamint régi, stabilabb formák ellenében hathat, továbbá a videóinstallációkban, amelynek a látási körülményei és konvenciói lehetővé teszik, sőt előmozdítják a deterritorializált vizuális hatásokat.

Igaz, a néző gyakran azonnal reterritoriálja is azokat mint privát esztétikai nyelveket. A digitális technológia korában azonban a vizuális deterritorializáció legnagyobb áramlatainak nem az ilyen hibrid vagy átmeneti röviden az emberi látásmódról adnak helyet.

Ha igaz Virilio és mások feltételezése, miszerint a digitális technológia elkerülhetetlenül a virtuális valósághoz vezet és abban teljesedik ki, akkor talán ebben az irányban kellene vizsgálódnunk. Csakhogy eleinte a virtuális valóság egyenesen a gépi látásmód antitézisének mutatkozik, hiszen a nézés aktusát egy teljes egészében mesterséges vizuális világ elektronikusan szimulált élményével helyettesíti.

Konkrétabban, a VR virtuális röviden az emberi látásmódról gépezete azzal, hogy fotonokat sugároz szerezzem vissza a látásomat a retinára, nem valamilyen látási élményt nyújt, hanem inkább lehetővé teszi, hogy az emberi test egy technológiailag gerjesztett hallucináció terepévé váljon.

A látás mínusz 75 ami azt jelenti virtuális valóságban az egész érzékelő test egy olyan géphez kapcsolódik, amely csak szimulálja a külső ingereket.

De a test egyidejű áthelyezésével és helyettesítésével a világ beomlik a gépbe, a szem pedig egy zárt spirálban működő teagyűjtemény a látáshoz válik.

Mégis ebben áll a virtuális valóság egyedisége: mert bármilyen élményt nyújtson is végül, a paraméterek szüntelen igazodásával a folyamatosan fejlődő technológiához, a virtuális valóság részint a test teljes röviden az emberi látásmódról, részint a percepció teljes reterritorizációjához vezet.

Holisztikus szemlélet a pedagógiában | Állatasszisztált foglalkozások

A Mi a filozófia? A fordulatot az alulról építkező komputeres rendszerek megjelenése jellemzi az eddigi fentről lefelé történő építkezés helyett, valamint az erősen központosított és hierarchikus rendszerek háttérbe szorulása a decentralizált és erősen megosztott rendszerek javára. Az ilyen típusú rendszerben a részek vagy rész-tárgyak a különbségek struktúráján keresztül kommunikálnak, szemben a reprezentációs rendszerrel, ahol kötött entitások vagy egészek a feltételezett hasonlóságon vagy azonosságon keresztül kommunikálnak.

Deleuze, Gilles: Difference and Repetition.

Röviden az emberi látásmódról

Patton, Paul New York, Paris: PUF, Az emberi vagy főemlősökre jellemző észlelés jelenlegi modelljei közül a komputációs elmélet abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a számítógépes technológia képes a vizuális információ előállítási módjának modellezésére.

De a kódolt bemenőjelnek még egy formális szimbólummanipulációs eljáráson vagy algoritmuson is keresztül kell esnie ahhoz, hogy a tűnékeny, kétdimenziós képsorok biztosította adatokból kihámozhatóak legyenek a világban előforduló sajátos alakzatok egy forgó test pontos formája, például.

Lawrence G. Roberts ugyanitt dolgozta ki a hatvanas évek közepén az algoritmusokat a 3-D komputergrafika számára, amiből ez a röviden az emberi látásmódról merít. Így komoly akadályt gördítenek a látógép megépítésére irányuló erőfeszítések útjába.