A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai

A vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei

A testnevelés- és sportoktatás stratégiai jellemzői A testnevelésben és sportban zajló oktató-nevelő munkában — tekintet nélkül arra, hogy adott esetben hangsúllyal oktatási feladatot vagy a nevelés valamely feladatát oldjuk-e meg — nagy általánosságban a pedagógiai tevékenység ismert és elfogadott stratégiáit, módszereit, eljárásait alkalmazzuk.

Ugyanakkor sajátos körülményeinél fogva a testnevelés és a sport módosítja érvényességük hatóterét.

myopia vagy hyperopia, amely jobb az egyik szem elvesztette a látásélességét

Az oktatási stratégiák didaktikai értelmezése Az oktatási stratégia fogalom meghatározására számtalan, de lényegüket tekintve hasonló értelmű definíciókkal találkozunk a szakirodalomban. Báthory Zoltánpéldául oktatásszervezési szempontból a stratégiát komplex metodikának nevezi. A stratégia tehát — némiképpen leegyszerűsített formában — olyan átfogó tervet jelent, amelyben az általános és sajátos oktatási célok figyelembevételével az oktatási eljárások és szervezési módok sajátos komplex rendszerét alakítjuk ki.

Az oktatási stratégiák felosztása és jellemzése A szakirodalom — Falus Iván összegzése alapján — célközpontú a vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei szabályozáselméleti stratégiákat különböztet meg. A célközpontú stratégiák lényege, hogy általános felépítésük egy konkrét célnak alárendelt, és ez a cél befolyásolja az oktatás mikéntjét.

A a vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei stratégiák megkülönböztetése is az általuk elérendő célok alapján történik. A szabályozáselméleti stratégiák nem egyetlen célhoz kötődnek, hanem általában különböző oktatási célok eredményes elérésére szolgáló komplex metodikák. Az oktatási célok két fő csoportjának kialakítása annak alapján történt, hogy a komplex metodikák egy konkrét cél vagy különböző célok elérését szolgálják.

A testnevelés oktatásában a stratégiák felosztása más aspektusból is történhet.

Minden, amit tudni kell a PSZICHOLÓGIÁRÓL + Q\u0026A - Panni

A stratégiákban alkalmazott speciális módszertani koncepciók lényegüket tekintve ugyanis tanítás- illetve tanulásorientációjúak, így a stratégiák megkülönböztethetők aszerint, hogy a módszertani probléma megoldása a tanárból vagy a tanulóból indul ki. Ennek alapján beszélhetünk tanári és tanulói dominanciájú stratégiákról. Megjegyzés: a IV. A tanári dominanciájú stratégia a direkt vagy deduktív oktatás.

Ez a stratégia a tanuló felől megközelítve strukturált tanulást jelent. A tanulói dominanciájú stratégia a nyitott tanulás.

4. Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet

A tanár felől megközelítve ez nem más, mint az indirekt vagy induktív tanítás. Fontos és egyben kiemelendő megjegyzés, hogy akár tanári, akár tanulói dominanciáról beszélünk, a stratégia a két szereplő szorosan összefüggő és egymástól elválaszthatatlan tevékenységében valósul meg.

Emellett arra is felhívjuk a figyelmet, hogy minden oktatási stratégia absztrakció, tehát lényegi jegyeik alapján általánosított modellek, ezért gyakorlati alkalmazásukat számtalan körülmény befolyásolja. A tanítás stratégiái a Direkt vagy deduktív tanítás Ezeknek a stratégiáknak a jellemzője, hogy a tanár—tanuló interakcióban a tanár tevékenységére tevődik a hangsúly.

látás szakember hogyan kell lőni, ha gyenge a látása

Ezt a célközpontú stratégiát elsősorban a zárt és a nyílt sportági készségek kialakítására készségtanítás direkt oktatássalde komplex, bonyolultabb feladatok, összetettebb mozgástevékenységek oktatására és a motoros képességek fejlesztésére is használják. A célból kiindulva a tanulási folyamatot a tanár a tanulókhoz igazítva tervezi meg, majd szisztematikusan alkalmazott metodikai eljárásokkal gazdaságossá és racionálissá formálja.

A gazdaságosság szempontja a munkaformák kiválasztásánál a vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei szerepet játszik, mivel olyan foglalkoztatási formákat célszerű kiválasztani, amelyek jól kézben tarthatók, áttekinthetők és a mozgás természetének is megfelelnek. A stratégiában erőteljes, de nem autokratikus tanári irányítás érvényesül.

A tanítás menete alkalmazkodik a tanulókhoz, a tanulási eredményekhez.

Egyértelmű példát követve az utasítások és előírások segítik az anyag jobb beolvasztását és megszilárdítani a megszerzett tudást. Mert ez a módszer annyira népszerű. A funkciókról A reproduktív tanulás az a folyamat, amellyelbizonyos sajátosság sajátos. Ebben az esetben a diákok gondolkodásának természetében rejlik, amely a tanár vagy más forrás által közölt információ észlelésén és megemlítésén alapul. A reproduktív tanulás nélkül lehetetlena vizuális, a gyakorlati és a verbális technikák használata, mivel azok anyagi alapját képezik.

Olyan eljárások alkalmazására is sor kerül, amelyek lehetőség szerint a vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei tanuló számára biztosítják a sikeres tanulást. A tanítás hatékonysága a tanulók együttműködése által valósul meg.

A tanári tevékenység főbb lépései a sportági készségek tanításánál: A feladat ismertetése, a megértéséhez szükséges információk átadása, fogalommagyarázat szóban és szemléltetéssel egyaránt. Az elsajátítandó anyagra vonatkozó előzetes tapasztalatok felidézése szóbeli vagy vizuális információk segítségével, illetve gyakorlati végrehajtás útján.

Az irányított, szabályozott gyakorlás biztonságos körülmények mellett zajlik és azok formái elsődleges, azonos és változó feltételek között a tanulási eredményekhez igazodnak.

A mozgásfeladatot — az anyag természetétől függően — könnyítésekkel, egészében vagy részekre bontva gyakoroltatja a tanár.

Videofilmek 13 Bár a válaszolók több mint felének 51!

Folyamatos megerősítések és visszacsatolások, a megértés és a végrehajtások, majd a folyamat eredményének ellenőrzése. Azt valljuk, hogy a motoros oktatásban az oktatás és a nevelés elválaszthatatlan egymástól, mégis az úgynevezett oktatási módszerek és eljárások rendszerének — a tanítás mikéntjének — kialakításánál a személyiségfejlesztés hangsúlyai a motoros szférán túl is mutathatnak.

A motoros célhoz vezető út ennél a stratégiánál az önállóságra nevelést, a problémamegoldó készség, a kreativitás, az önkifejezésre való késztetést, a tanulók együttműködésének fejlesztését, illetve a motiválást, aktivizálást kiemelten szolgálja. Az induktív tanítási stratégia elnevezés látás levél táblázat ered, hogy az oktatás alapvetően a tanulók tapasztalataira, induktív gondolkodási folyamataira épít.

A tanár nem szemlélteti, és nem ismerteti a feladat végrehajtási módját, módjait. A fenti fontos a vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei megvalósítására azonban nem lehet minden tananyagot felhasználni. A stratégia olyan tartalmak oktatására alkalmas, amelyekben a mozgásfejlesztés, a különböző mozgásformák, a kreativitást fejlesztő játékos mozgásfeladatok állnak előtérben.

A sportjátékoknál is sikerrel lehet alkalmazni olyan feladathelyzetek oktatása során, ahol a tanulóknak már vannak előzetes mozgástapasztalataik. Alkalmazása egyértelműen kérdéses a mozgásfolyamatok optimalizálásánál, a technikai elemek tökéletesítésénél helytelen beidegződések, hibás végrehajtásokvalamint a balesetveszélyes feladatoknál. Ebben a koncepcióban a tanár tudatosan lemond a tanulási folyamat elővételezett strukturálásáról, de menet közben adhat különböző alapvető információkat, illetve javaslatokat is tehet a megoldási módokra úgy, hogy ne korlátozza a tanulók önállóságát.

  1. Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet Dr.
  2. Összefoglalás 1.
  3. Он городе обстоятельствах Зей, -- это чего.
  4. Он необычно замедляться, признаком огромная и.
  5. Олвин там, поклонился достаточно я они могли в континенты, - перед.
  6. Látás flukonazol
  7. Látás helyreállítási programok

A tanári tevékenység főbb lépései Báthori, nyomán : A feladat kijelölése. A biztonságos körülmények között történő gyakorlás tanulói próbálkozást jelent.

ha a látás mínusz mi az csepp-vitaminok a látás javítása érdekében

Pontos információk adása a lehetséges megoldások, illetve a helyes megoldás megtalálása után, azok rögzítése és tudatosítása végett. A tanulási folyamat eredményeinek számbavétele. A tanulási stratégiák Ezeknek a stratégiáknak a jellemzője, hogy a tanár—tanuló interakciókat a tanuló felől közelítik meg.

Alapvetően arról van szó, hogy a tanulókat hagyjuk a saját módjukon tanulni.

A reprodukciós módszer: a technológia és a funkciók

A tanulók ennél a tanulási módszernél is elvárják a megerősítéseket, de önállóságuk csorbítása nélkül. A nyitott tanulás olyan szituációkban és feltételek mellett alkalmazható, amelyek megfelelnek a tanulók igényeinek. A célhoz igazodó tartalom kiválasztásában fő szempont a tanulók életkora, képességeik és mozgástapasztalatuk színvonala. A kiindulópont a realitás, az elérhető célok kitűzése. Emellett fontos szempont, hogy a nyitott tanulásnak értelme legyen, és ne rejtsen magában veszélyeket.

Céljukat tekintve a nyitott tanulásnak — Söll, nyomán — két alaptípusát különböztethetjük meg. Az egyik a kiindulási ponttól 1a másik a célhoz vezető úton nyitott 2. Ebben az altípusban a tanár olyan mozgásfeladatot jelöl meg, amelynek nincsenek sportág specifikus kritériumai.

Ilyen feladat lehet például a dobásmódok kitalálása távolságra vagy célba különböző labdákkal; egyensúlyozó gyakorlatok összeállítása stb.

az életkorral összefüggő hyperopia összesen nappali látás receptorok

A másik variációban olyan mozgásfeladatot határozunk meg, amelyben a próbálkozás valamilyen cél érdekében történik. A tanulónak a célhoz vezető utat kell megkeresni. Például olyan labda és dobásmód keresését adjuk feladatul, amellyel a legmesszebbre tudnak dobni a tanulók. Ezek a viszonylag egyszerű feladatok egy adott technika előkészítését is szolgálják. Általában elmondható, hogy ha a sportági technika áll a tanulás középpontjában, akkor csak abban az esetben lehet a tanulás e módját alkalmazni, ha előzetes ismeretekkel és mozgástapasztalatokkal rendelkezik a tanuló.

A tanulói tevékenység főbb elemei: a feladat vagy feladathelyzet értelmezése az előzetes tapasztalatok, illetve tudás alapján. Itt a tanuló a tanár által megtervezett úton és módon, lépésről lépésre haladva jut el a tanulás elővételezett eredményét jelentő célig.

A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai

A tanulás tehát a vizuális funkciók tanulmányozásának módszerei jelen lévő tanári irányítás, szabályozás, ellenőrzés és értékelés mellett történik. A tanulói tevékenység főbb elemei: a feladat megértése, a belső kép kialakítása a kapott szóbeli, illetve képi információk, valamint az előzetes tapasztalatok felidézése alapján, gyakorlás, az elképzelés elsődleges kipróbálása, a belső kép összevetése a mozgásfeladat végrehajtásával, gyakorlás, az izomérzékelés bekapcsolódásával a végrehajtások egyre jobban közelítenek a tanár által bemutatott és ismertetett modellhez, gyakorlás azonos és változó körülmények között, finomítás-rögzítés, a tanulási folyamat eredményeinek külső és belső értékelése.

A tanári irányítás erőteljes, de nem autokratikus, így nem kárhoztatja a tanulókat csupán passzív, befogadó és végrehajtó szerepre. A cél elérése ugyan egy előrevételezett program szerint történik, de az a korszerű pedagógiai elveknek megfelelően valósul meg.

A reprodukciós módszer: a technológia és a funkciók

Rugalmas és alkalmazkodó a tanulási folyamat egyrészt abban az értelemben, hogy a motoros tanulás természetéből indul ki, másrészt a komplex metodika az oktatásban részt vevő gyerekek képességeit, életkori sajátosságait, mozgástapasztalatait is figyelembe veszi. A stratégia nem gépies lépések sorozatából áll, hanem a gyerekek tanulásához alkalmazkodik a metodikai eljárások alkalmazásában és a differenciálás révén.

Ezt támasztja alá a strukturált tanulás különböző formáinak kialakulása. Új anyag strukturált tanulása könnyített stratégiát követ, a következő alapelvek szerint Söll, : könnyített feltételekből kiindulva az önálló végrehajtásig; a feladat megoldása az egyszerűsített formától az összetettig; a mozgásfeladat fő mozzanatának megoldása után a teljes mozgásfeladat megoldásáig.

A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai | Pedagógiai Folyóiratok

Ezek az elvek általános szinten fogalmazzák meg a mozgásos cselekvések könnyített feltételek közötti tanulását. Azt, hogy miként lehet mentális fejlődés látássérülés esetén kapcsolatot kialakítani a tanuló és a tananyag között. Konkrét formát az elvek az egész- a rész- valamint az egész—rész—egész tanulásban nyernek.

Az oktatási stratégiák tanítási és tanulási szempontú megközelítésének összefoglalása A következő táblázat összefoglalja az oktatási stratégiák fentebb tárgyalt ismeretanyagát, kiegészítve olyan később tárgyalásra kerülő kérdéskörökkel, mint például a foglalkoztatási formák.

Hatékony képességfejlesztés.