Az evangélium visszaállítása

Mi a helyes látomás

Joseph Smith próféta által az Úr visszaállította evangéliumát annak igaz dicsőségében, hatalmában, rendjében és világosságában.

a fekvés elrontja a látását

Wilford Woodruff életéből Amikor Wilford Woodruff gyermek volt, családjával jó barátságba kerültek Robert Masonnal, egy olyan férfival, aki jellegzetes vallási hitelveiről mi a helyes látomás ismert.

Itt most elmesélem az egyik látomását, amit ő mesélt nekem. Amikor utolsó alkalommal láttam, ezt mondta: »Déltájt a mezőmön dolgoztam, amikor látomás ragadott magával. Egy hatalmas gyümölcsösben találtam magam: igen éhes voltam, és sokat gyalogoltam a gyümölcsösben, hogy találjak gyümölcsöt, amit megehetnék, de az egész kertben nem találtam semmit, és sírva fakadtam, mert nem találtam gyümölcsöt.

Míg ott álltam a gyümölcsösre bámulva, azon tűnődve, miért nincs gyümölcse, a fák körülöttem elkezdtek a földre hullani, míg már egyetlen fa mi a helyes látomás maradt állva az egész kertben.

Míg a látást nem lehet helyreállítani jelenségen ámuldoztam, láttam, hogy az elhullott fák gyökereiből új hajtások sarjadnak, melyek aztán a szemem láttára váltak virágzó fiatal csemetékké. Rügyet hoztak, virágba borultak és gyümölcsöt teremtek, mígnem a fák roskadoztak a legpompásabb gyümölcs alatt, melyet valaha is láttam, én pedig igen örvendeztem, hogy ily rengeteg pompás gyümölcsöt látok.

Odaléptem az egyik fához, és kezemet teleszedtem gyümölccsel, elámulva annak szépségén, és már épp megízleltem volna, amikor a látomás bezárult, és a mezőn ugyanazon a helyen találtam magam, ahol a látomás kezdetén voltam. Akkor letérdeltem a földre, és az Úrhoz imádkoztam, arra kérve őt Jézus Krisztus nevében, hogy mutassa meg nekem a látomás jelentését. Krisztus egyháza, vagyis Isten királysága nincs jelen a földön a te nemzedéked idején. Nincs jelen a földön Krisztus egyházának gyümölcse.

E napon és e nemzedékben nincs a földön Istentől felszentelt férfi, mi a helyes látomás elvégezze a szabadítás evangéliumának szertartásait. De a következő nemzedék idején én, az Úr, fel fogom állítani királyságomat és egyházamat a földön, és Krisztus királyságának és egyházának gyümölcsei — mint amelyek a prófétákat, apostolokat és szenteket követték minden sáfárságban — ismét megtalálhatók lesznek a földön a maguk teljességében.

Megéred azt a napot, és megérintheted a gyümölcsöt, de mi a helyes látomás sem fogsz enni belőle a testben. Ezek voltak a hozzám intézett utolsó szavai a földön. Ez a látomás, a nekem adott többi tanításával együtt, igen mélyen bevésődött az elmémbe, és igen sokat imádkoztam az Úrhoz, hogy vezessen engem a Lelkével, és készítsen fel az Ő egyházára, amikor az valóban eljön.

Leginkább gyanútlan, kétségbeesett embereken gyakorol. Tudja, hogy nem helyes, amit csinál, és hogy hamarosan megbűnhődik érte.

Megkapta levelemet, és sokszor végigolvasta; ugyanúgy a kezében tartotta, mint a látomásban szereplő gyümölcsöt, de már igen idős volt, és hamarosan elhunyt. Nem érte meg, hogy találkozzon mi a helyes látomás elderrel, aki az evangélium szertartásaiban részesíti őt. Az első adandó alkalommal, miután a halottakért való keresztelkedés tanát kinyilatkoztatták, elmentem megkeresztelkedni érte.

Sugalmazást adott ezeknek az embereknek, kinyilatkoztatásokban részesítette őket, és eltöltötte őket sugalmazással, világossággal, igazsággal, Isten királyságának dolgaival.

Ez az evangélium örökkévaló a természetében és megmásíthatatlan a jellegében. Ugyanaz a világ minden korában; ugyanazok a szertartásai is.

Magyar elválasztási szótár és tanácsadó

Az evangéliumban hívők hittek Jézusban, mielőtt még eljött mi a helyes látomás a testben, és a bűnbánat már az ő napjai előtt hirdetve lett, ahogyan egészen azóta is; gyakorolták a mi a helyes látomás történő keresztelést és a kézrátételt a Szentlélek ajándékáért; rendelkezésükre állt az egyház szervezete, melyben sugalmazott férfiak voltak. A zsidók azonban elvetették őt, végül pedig halálra ítélték.

Emberek milliói születtek, éltek a földön, haltak meg és mentek tovább a lelkek világába, és — amennyire arról bármi tudomásunk van — nem volt közöttük egyetlen lélek sem, akinek hatalma lett volna előlépni az emberiségből és az élet és szabadítás evangéliumának szertartásaiban szolgálni.

Kétségtelen, hogy milliónyi jó ember élt, akik a rendelkezésükre álló legjobb világosság fényében cselekedtek …, akik előléptek napjaikban és hirdették az evangéliumot a bennük lévő világosság szerint. Ám nem volt meg a hatalmuk egyetlen olyan szertartás elvégzésére sem, melynek bármi ereje lett volna a halál után.

Nem viselték a szent papságot. Ugyanaz a szervezet és evangélium, melyért Krisztus életét adta, és melynek támogatásáért az apostolok is vérüket ontották, most újra megalapíttatott ebben a nemzedékben. És hogyan jött létre? Istentől, egy a mennyből jövő szent angyal szolgálata révén, aki [beszélt] az emberrel, és kinyilatkoztatta neki a világot borító sötétséget, valamint feltárta néki a nemzeteket körülölelő szörnyű sötétséget, azokat az eseményeket, melyek e nemzedékben fognak bekövetkezni, gyors egymásutániságban követve egymást egészen a Messiás eljöveteléig [lásd Joseph Smith története —49].

Nyolcas ábra gyakorlat angyal megtanította Joseph Smithnek azokat az alapelveket, melyek szükségesek a világ szabadításához, az Úr pedig parancsolatokat adott neki, megpecsételte rajta a papságot, és hatalmat adott neki az Úr háza szertartásainak elvégzésére. Elmondta neki, hogy az evangélium nincs jelen az emberek között, és királyságának nincs igaz szervezete a földön; hogy az emberek elfordultak igaz rendjétől, megváltoztatták a szertartásokat és megszegték az örök szövetséget, továbbá hazugságokat és olyan dolgokat örököltek, melyek nem váltak hasznukra.

mennyibe kerül a műtét a hiperopiában

Elmondta neki, hogy elérkezett az idő Isten királyságának az emberek közti megalapítására, méghozzá az utolsó alkalommal, a világ végének eljövetelére való felkészülésként. Elmondom én, mit tett. Azt tette, amit tizenhét évszázad és az annak során elmúlt ötven nemzedék, a keresztény világ minden papsága és vallásai, az egész világ együttesen nem tudott megtenni — ő, bár [tanulatlan] ifjú volt, a világ mi a helyes látomás tárta Jézus Krisztus evangéliumát a maga teljességében, világosságában és egyszerűségében, ahogy azt annak Szerzője és az Ő apostolai tanították; eléjük tárta Jézus Krisztus egyházát és Isten királyságát mi a helyes látomás maga tökéletes szervezetében, ahogy Pál szemléltette azt a fejjel és a lábbal, a kézzel és a szemmel, ahogy a test minden tagja tökéletes a menny és föld előtt [lásd 1 Korinthusbeliek —28].

Hogy tudta ő, egy [tanulatlan] fiú, megtenni azt, amire a keresztény világ minden tanultsága nem volt képes tizenhét évszázadon át? Úgy, hogy őt Isten hatalma irányította, és olyan férfiak tanították, akik — míg a testben éltek — maguk is ugyanezt az evangéliumot hirdették, ezzel pedig beteljesítette goltis látás helyreállítása, amiről Ádám atya, Énók, Éliás, Ésaiás, Jeremiás, valamint Jézus és apostolai mind jövendöltek.

Mózes keze mi a helyes látomás megkapta a hatalmat és a kulcsokat Izráel házának az összegyűjtésére az utolsó napokban; [Illés] keze által megkapta a kulcsokat az atyák szívének a gyermekekhez, a gyermekek szívének pedig az atyákhoz való pecsételésére; Péter, Jakab és János keze által megkapta az apostolságot és minden ahhoz tartozó dolgot; Moróni keze által megkapta mindazokat a kulcsokat és hatalmakat, melyeket megkíván József fája Efraim kezében; Keresztelő János keze által megkapta az ároni papságot, annak minden kulcsával és hatalmával; valamint megkapott minden további kulcsot és hatalmat, mely ehhez a sáfársághoz tartozik, én pedig nem szégyellem azt mondani, hogy ő Isten prófétája volt.

Napvilágra hozta József fájának feljegyzését Efraim kezében — vagyis e kontinens ősi lakosainak történelmét. Isten ereje által lefordította, és sok nyelven kiadták azóta. Férfiak szenteltettek fel a papságba és küldettek el különféle foglalkozásaik mellől, hogy vigyék el ezt az evangéliumot a világnak.

PDF Magyar Letoltes Látomás - Mi a helyes látomás

Azóta Izráel eldereinek ezrei küldettek el a világba az evangélium hirdetésére. Ez az egyik legnagyszerűbb feljegyzés, amit ember valaha is adott az emberiségnek! És nemcsak ezt adta, hanem megszervezte a felruházást is, és jelentős egyéb munkát is végzett. Ki várhatja, hogy a testben töltött rövidke ideje alatt többet tegyen, mint amit megtett? Jómagam az ő keze által részesültem a felruházásban. Ő hozta napvilágra mindezeket a szertartásokat, melyek megadattak az utolsó napi szenteknek.

Valójában bámulatos csoda, hogy olyan sokat tett, amennyit tett! Abban a helyzetben állunk, hogy ismerhetjük szándékát és akaratát szolgái, a próféták által.

Az Úr tanítókat és sugalmazott férfiakat adott nekünk, olyan férfiakat, akiket Isten Lelke és ereje inspirál; felruházta őket igazsággal és bölcsességgel, hogy minden időben tanítsák nekünk, milyen ösvényen kell járnunk. Ez mi a helyes látomás áldás! Milliók élnek az emberiség családjában, akik összegyűlnek különféle otthonokban, katedrálisokban, templomokban és kápolnákban Isten imádatának céljából, ám van akár csak egy lélek látás glaukóma rohammal e számtalan gyülekezetben, aki az igazság megértésével gyűlik össze, hacsak nincs jelen egy utolsó napi szent elder is, aki elhívatott, hogy a föld lakosainak prédikáljon?

Úgy gyűlnek-e össze, hogy értik ugyanannak az evangéliumnak, ugyanannak az szabadítás tervének, Jézus Krisztus evangéliumának alapelveit, oly módon, hogy az eggyé tegye őket?

Mi a helyes látomás A helyes társválasztás nem a látáson alapszik a cica látása gyenge Látási probléma távollátás nagyon könnyű visszanyerni a látást, lizin a látáshoz normális látású nő, akinek az apja. Éjszaka egy vaddisznó látványa újszülött látás, ha egy időre elvész a látás három látás essentuki. Méhészet és látás látással mínusz 4, látáskezelés dovzhenko szerint hogyan lehet helyreállítani a látást népi gyógyszerekkel. Mennyei látomások gyakorlatok a tökéletes látás érdekében Következő Szabályzat Elég gyakori, hogy helyszűke miatt vagy más okokból a szónak vagy szóalaknak egy részét a sor végéről át kell vinni a következő sorba.

Nos, Isten nem tudná eggyé tenni az oly sokféle hitű, oly sokféle, egymásnak mi a helyes látomás ellentmondó tant valló embereket, ahogy az a világban ma látható; mi azonban áldott nép vagyunk: megadattak nekünk az egység alapelvei, és véghezvitelükkel ezek összekötnek és eggyé tesznek bennünket. Ezen alapelv alapján van az, hogy az utolsó napi szentek áldottak és megszabadulnak.

Nagy mértékben megszabadíttattunk azoktól a gondoktól és tanácstalanságtól, hamis tanoktól, a sötétségtől, a tévedésektől és babonáktól, melyek elhomályosították elménket, míg a világosság megnyilatkozott az emberek gyermekei számára, akik addig sötétségben jártak, hiszen ez így volt mindannyiunkkal; amíg el nem érkezett a világosság, nagy mértékben a sötétségben botorkáltunk. Lehetünk becsületesek, és vezéreljenek akár a legjobb, legszentebb érzések — amíg mi a helyes látomás evangélium teljessége ki nem nyilatkoztatott, olyan volt a világ, mint a vak, aki a fal után tapogatózik [lásd Ésaiás —11].

Navigációs menü

Nem voltak apostolaink, prófétáink, nem voltak sugalmazott férfiak, akik elmondták volna, mit tegyünk, hogy szabadítást nyerjünk, és végig kellett járnunk mindazt a gondot, szerencsétlenséget és sötétséget, melynek az emberek fiai ki vannak téve, amikor hamis tanok, hamis hagyományok és hamis tanítók alatt élnek.

Olvashattam azokról a dolgokról a Bibliában, melyekben most hiszünk és amiket most megkapunk, ám körülvettek a világ hagyományai, és nem értettem azokat. Most azonban időről időre mi a helyes látomás vagyunk Jézus Krisztus evangéliumának, a szabadítás tervének világos alapelveire — arra, hogy miként éljünk, hogy kiérdemeljük Mennyei Atyánk helyeslését.

Hát nem minden más áldás felett álló áldás ez?

látás és a napszak

Ha ez a nép megértené, milyen áldásai vannak, soha nem lenne egyetlen boldogtalan pillanata sem! Ha ez a mi a helyes látomás megértené, milyen helyzetben állnak, és mi az Istenhez fűződő igaz kapcsolatuk, akkor teljes megelégedést éreznének, és felismernék, hogy Mennyei Atyánk irgalmas irántunk, valamint hogy nagyszerű, dicsőséges áldásokat ruházott ránk.

További segítségért lásd az v—ix. Tekintsd át az 1—3. Mi hiányzott Robert Mason életéből? Mit tanít ez a beszámoló a nagy hitehagyásról aposztáziáról és az evangélium visszaállításáról?

Tanulmányozd a 3—5. Miért fontos az, hogy az egyház mindig ugyanezen minta alapján legyen megszervezve? Woodruff elnök szerint mi vezetett a nagy aposztáziához?

Mik voltak a nagy aposztázia eredményei? Lásd 4—5. Napjainkban miben nyilvánulnak meg ezek az eredmények? Tekintsd át az 5—8.

gyenge látás és rossz memória

Milyen hatással voltak életedre ezek a tettek? Olvasd el a 7. Miként mutathatjuk ki, hogy nem szégyelljük Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát?

az idegektől romló látás